Onze doelstellingen

Rotary doelstellingen

Rotary is een serviceclub.

 Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan. Daartoe zijn vier zogenoemde Avenues of Service ontwikkeld:


Club Service

Alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek, genaamd attendance. Door een hoge attendance wordt fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary, bevorderd.


Vocational Service

De bevordering bij ieder lid van het dienstideaal in en door ambt, beroep of andere activiteiten. Bovendien stimuleert deze Avenue hoge ethische normen, onder andere aan de hand van de 4 Way Test, en het toepassen hiervan in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club voelbaar gemaakt wordt.


Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als locale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.


International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen de volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen en culturen, met andere zeden en gewoonten. De middelen hiervoor zijn onder meer persoonlijke contacten, deelneming inde activiteiten van de Rotary Foundation (RoFo), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingprogramma' s, contactclubs.